subota, 2. veljače 2008.

ELEMENTI ZA KRUŽNO KRETANJE

ELEMENTI ZA KRUŽNO KRETANJE


Rukavci

Rukavci su mjesta na osovinama i vratilima kojima se oni oslanjaju u ležištima.

Prema obliku mogu biti:
– cilindrični,
– konični,
– loptasti.

Prema pravcu djelovanja sile na rukavac:
– radijalni (sila djeluje normalno na osu rukavca)
– aksijalni (sila djeluje u pravcu ose rukavca)
– radijalno – aksijalni.

Prema položaju na vratilu rukavci mogu biti:
– spolajšnji i
– unutrašnji.

Osovine

Osovine su mašinski elementi najčešće kružnog poprečnog presjeka, a služe za nošenje tereta.
Zavisno od kretanja mogu biti: pokretne i nepokretne.
S obzirom na konstruktivnu izvedbu mogu biti istog prečnika po čitavoj dužini ili stepenaste, a po izgledu pune i šuplje.
Pri nošenju tereta osovine su izložene savijanju.

Vratila

Vratila su mašinski elementi koji prenose obrtne momente, odnosno snagu.

Prema konstrukciji, vratila mogu biti čvrsta i savitljiva. Čvrsta vratila mogu biti prava i koljenasta.

Ako ose vratila ne leže na istom pravcu pri prenosu snage, onda se primjenjuju zglavkasta vratila. Tako je npr. kardansko vratilo na vozilima.
Za prenos malih snaga kod raznih instrumenata, alata i mašina koriste se gipka vratila.
Pored navedenih podjela čvrsta vratila se mogu podjeliti na lahka i teška.
Kod lahkih vratila mogu se zanemariti težine elemenata koje vratilo nosi, a kod teških ne mogu.

Ležaji (ležišta)

Ležišta su mašinski elementi koji vrše funkciju oslonaca osovina i vratila.
Glavna podjela ležišta prema konstrukciji je na:
– ležišta sa klizanjem (klizna ležišta)
– ležišta sa kotrljanjem (kotrljajna ležišta)

Osnovni dijelovi kotrljajnog ležišta

Prema pravcu djelovanja sile ležišta mogu biti:
– radijalna,
– aksijalna i
– kombinovana (radijalno-aksijalna).

Spojnice

Spojnice su mašinski elementi koji služe za spajanje krajeva vratila, od kojih je jedno predajno, a drugo prijemno.
Podjelu spojnica uglavnom možemo izvršiti na slijedeći način:
– krutespojnice,
– pokretljive spojnice,
– isključne spojnice i
– specijalne spojnice.

* Krute spojnice

Vratila spojena krutom spojnicom čine statičku cjelinu i svi udari i neravnomjernosti obrtnog momenta prenose se bez promjene sa jednog vratila na drugo.
Prema obliku i konstrukciji mogu biti:
– spojnice sa naglavcima,
– oklopne spojnice i
– kolutne spojnice.

Spojnica sa naglavkom sastoji se od naglavka od livenog gvožđa, koji se navuče na krajeve vratila i učvrsti klinovima. Izgled spojnice sa krajevima vratila prikazan je u uzdužnom presjeku na slici.
Oklopna spojnica sastoji se od dvodjelnog oklopa od livenig gvožđa čije se polovice vežu po dužini vratila vijcima. Izgled spojnice prikazan je na slici.
Kolutne spojnice koriste se za prenos velikih obrtnih momenata, naročito ako je smjer obrtanja vratila promjenljiv.

* Pokretljive spojnice

U slučaju kada je vratilu potrebno omogućiti aksijalno, radijalno ili ugaono pomjeranje, koriste se pokretljive spojnice. Ove spojnice dijele se na:
– aksijalno – pomične,
– zglavkaste i
– elastične spojnice.

* Aksijalno – pomične spojnice

Primjenjuju se pri spajanju vratila kod kojih mora postojati mogućnost pomjeranja u aksijalnom pravcu, npr. pri izduženju vratila usljed porasta temperature. U ovu grupu spojnica spada kandžasta spojnica.
Koluti sa kandžama se navlače na krajeve vratila u zagrijanom stanju ili pod pritiskom u hladnom stanju i osiguravaju klinovima bez nagiba. Između obje polovine spojnice mora postojati zazor koji treba da omogući aksijalno pomjeranje.

* Zgalavkaste spojnice

Ove spojnice služe za spajanje vrati8la čije se ose sijeku pod nekim većim uglom ili čije se ose ne poklapaju. Imaju veliku primjenu na motornim vozilima.

* Elastične spojnice

Elastične spojnice omogućavaju određenu prostornu pokretljivost konstrukcije i time omogućavaju aksijalno, radijalno i ugaono pomjeranje.
Elastični posrednici u prenosu obrtanja su izrađeni od kože, gume u obliku prstenova, valjaka, lamela, remenova i slično.

* Isključne spojnice

Ako je potrebno pogonsko vratilo u toku rada po potrebi isključiti, postavljaju se isključne spojnice. Ove spojnice mogu se podjeliti u dvije grupe:
– kandžaste spojnice i
– frikcione spojnice - spojnice sa trenjem.

Nema komentara: